رمان قصر

رمان قصر یکی از فاخرترین کتاب‌های فرانتس کافکا است که مانند دو رمان دیگر این نویسنده به نام‌های محاکمه و آمریکا ناتمام مانده است. علاوه بر اینکه عمر کوتاه کافکا اجازه تمام کردن رمان قصر را به او نداد، خودش نیز رغبتی به پایان رساندن هیچ کدام از رمان‌هایش نداشت. و رمان قصر نیز درست در نیمه یک جمله، ناتمام رها می‌شود....

September 15, 2020 · دقیقه: 14 · نگار نوشادی

چطوری کافکا

خلاصه...

September 15, 2020 · دقیقه: 2 · وحید تکرو

Markdown Syntax Guide

This article offers a sample of basic Markdown syntax that can be used in Hugo content files, also it shows whether basic HTML elements are decorated with CSS in a Hugo theme. ...

March 11, 2019 · دقیقه: 3 · Hugo Authors