کتاب باید تبری برای درهم شکستن دریای منجمد وجودمان باشد. فرانتس کافکا

از خود نمی‌توان گریخت. این، تقدیر است. تنها امکانی که برایت می‌ماند، نگریستن است، و فراموش کردن اینکه بازیچه شده‌ای. فرانتس کافکا

پناهگاه‌ها بی‌شمارند و رستگاری یکی ست، اما راه‌های رسیدن به رستگاری به اندازه‌ی پناهگاه‌ها بی‌شمار است. فرانتس کافکا

از خود نمی‌توان گریخت. این، تقدیر است. تنها امکانی که برایت می‌ماند، نگریستن است، و فراموش کردن اینکه بازیچه شده‌ای. فرانتس کافکا